Home

Flerspråkighet forskning

Allt fler personer i Sverige är flerspråkiga och nuförtiden är forskarna överens om att det bara innebär fördelar att tala flera språk. Men det finns många felaktiga föreställningar om skillnaderna mellan enspråkiga och tvåspråkiga. Som att tvåspråkiga barn är mer kreativa eller att flerspråkighet kan skydda mot demens Flerspråkighet är ett begrepp som används i styrdokument och läroplanen, men enligt forskaren Adrian Lundberg är det inte helt klart vad som egentligen avses. I en ny avhandling jämför han hur lärare i de båda länderna uppfattar flerspråkighet på ett teoretiskt sätt och hur de resonerar kring hanteringen av flerspråkighet och flerspråkiga elever i skolan Att ha två modersmål har flera fördelar, visar forskningen. - Den enda nackdelen med att flerspråkighet är när man inte tillåts att utveckla flerspråkigheten

Flerspråkighet brukar ses som en egenskap hos individen: man är antingen enspråkig, tvåspråkig, eller flerspråkig. På frågan hur väl man måste tala ett andra eller tredje språk för att ses som två- eller flerspråkig ger forskningen inget entydigt svar Forskningen omkring de samhälleliga ramarna för hur flerspråkigheten hanteras i lagar och regelverk, och varför praktiken ofta skiljer sig från intentionerna, behandlas i del 1. Arbetet är genomfört av åtta forskare under ledning av Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg

Myterna om flerspråkighet forskning

 1. 4.2 Tidigare forskning Flerspråkighet kan å ena sidan uppfattas som en tillgång och fördel för enskildas språkutveckling och för samhället, å andra sidan som en börda som försvårar inlärningen av ett andra språk. Denna studie fokuserar på flerspråkiga personers uppfattning om sin egen flerspråkighet, hur de
 2. Greppa flerspråkigheten Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten. Den här kunskapsöversikten belyser perspektiv på frågor om språk och identitet och hur de hänger ihop med lärande och kunskapsutveckling
 3. oritetsstudier på Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet
 4. Modersmålet är viktigt, flerspråkighet en rikedom . Språket ger oss en identitet och en vi-känsla som ibland föds ur rädsla för språkförlust. Men Therese Lindström Tiedemann och Sina Tezel vill visa att flerspråkighet är berikande. Språket säger mycket om vem vi är och vem vi vill vara
 5. FLERSPRÅKIGHET - EN FORSKNINGÖVERSIKT V ETENSK a PSRÅ d ETS Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga R a PPORTSERIE ISSN 1651-7350 ISBN 978-91-7307-210-6 Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arbetar för att sprida kunskap om forskningsresulta

Flerspråkighet - en forskningsöversikt (36342 Kb) Vetenskapsrådet (rapport 5:2012) Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget Modellen som tog med både flerspråkighet, föräldrars utbildningsnivå och skoldistriktets socioekonomiska förhållanden förklarade mest variation i CELF-4-index: 54% (inskrivning på fritids togs med i modellen men var inte signifikant). I denna modell stod flerspråkighet endast för 9% unik varians

Olika syn på flerspråkighet i skolan forskning

 1. Forskning om flerspråkighet. En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande förutsättningar är det svårt att leva upp till de kravs som ställs i styrdokumenten
 2. flerspråkighet som en kompetens och att stärka förskolans arbete med barnens flerspråkiga utveckling. Denna artikel inleds med användbara begrepp och några nedslag i forskningen om flerspråkighet och andraspråksutveckling. Därefter presenteras en modell för at
 3. Forskning kring flerspråkighet har blivit allt viktigare i takt med ökad internationalisering och globalisering. Flerspråkighet är enligt Mikaela Björklund alltid en fortsatt pågående och skiftande process som hela tiden tar olika praktiska former och uttryck på olika platser i olika sammanhang
 4. flerspråkighet som en kompetens och att stärka förskolans, folkbibliotekets och barnhälsovårdens arbete med barns flerspråkiga utveckling. Texten inleds med användbara begrepp och några nedslag i forskningen om flerspråkighet och andraspråks-Flerspråkighet och andraspråksutveckling Polly Björk-Willén docent i pedagogiskt arbet
 5. Forskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universite
 6. flerspråkighet och andraspråksperspektiv med fokus också på styr-dokument. Lärarutbildningen framstår som tämligen nationell trots återkommande tal om ökad globalisering och internationalisering. I denna diskussion, som även inbegriper 2008 års utredning - En håll-bar lärarutbildning (SOU 2008:109) - aktualiseras ett.

Forskare: Gör alla flerspråkiga SVT Nyhete

VÄlkommen TILL FORSKNINGSBLOGGEN FORSKNING, TEORI OCH PRAKTIK OM SPRÅKSTÖRNING och relaterade funktionsnedsättningar. Bakom bloggen finns Anna Eva Hallin, logoped, forskare och föreläsare med en Ph.D. i logopedi från New York University. Anna Eva har specialiserat sig på språk-, läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar och postdoktorerar på Karolinska Institutet Vetenskapsråde Forskning Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har Andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten

Ställföreträdande prefekt - Institutionen för svenska och

Litteracitet och flerspråkighet. Litteracitet och flerspråkighet på utbildningsförvaltningens FoU-enhet består av en grupp utvecklingslärare och doktorander. Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv. Kontakt: Birgitta Thorande Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966

Flerspråkighet - Linköpings universite

tidigare forskning har vi förutom vetenskapliga artiklar valt att använda oss av böcker som vi sökte fram genom begreppen flerspråkighet, identitet, förskola, sociokulturell och didaktik på olika bibliotek. 2.1 Forskning om flerspråkighet Lärande är ett socialt fenomen menar den ryske psykologen och teoretikern Le Forskning om flerspråkighet har sedan dess även visat att flerspråkigheten inte hämmar kognitiva förmågor, utan att fallet är det motsatta (Lindberg, 2002). Andraspråksinlärning har tidigare utgått från en enspråkig norm, där målet är att inläraren ska tala sit Forskning om flerspråkighet 30 aug 2019 En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling. Det visar internationell och nationell forskning. Ett antal myter kring flerspråkighet står dock i vägen. Under SPRÅKDAGEN* 2013 i Malmö stad talade språkforskaren Anna Flyman Mattsson från Lunds Universitet

Flerspråkighet i undervisning - med utgångspunkt i lärares förhållningssätt, möjligheter och begränsningar. Samia Sethi av tidigare forskning inom ämnet. Avslutningsvis lyfts några förslag fram på hur man kan ta tillvara flerspråkighet i undervisningen Publicerat: 2014-01-27 Flerspråkighet, forskning och digitala verktyg Maria Rundquist Visser, samordnare för modersmålsstöd och flerspråkighet på förskoleförvaltningen samt ansvarig för El-Sistema på förskolor

Flerspråkighet - en forskningsöversikt - Vetenskapsråde

Greppa flerspråkigheten - Skolverke

Vår forskning För närvarande utmärker sig fem profilområden: flerspråkighet och svenska som andraspråk; grammatik; lexikologi, lexikografi och fraseologi; språkteknologi; text och kontext. Profilerna överlappar varandra, och en del projekt rör flera profilområden Flerspråkighet på individnivå. I ordets bredaste bemärkelse är varje person som kan kommunicera med hjälp av mer än ett språk, antingen aktivt eller passivt, flerspråkig.Oftast använder man dock en snävare definition av begreppet där två- eller flerspråkighet anger en förmåga att använda språket på en likartad nivå som de som talar språket som (enda) modersmål Forskning; Du är här: Flerspråkighet, utbildning och språkliga landskap upplevelser av språkpraktiker i ett geografiskt område som sällan uppmärksammas i dominerande diskurser om flerspråkighet, vill denna avhandling bidra till skapandet av nya rum för tänkande kring språk, undervisning och interkulturella relatione

Anna Öhman | Pedagog Värmland

Forskarnätverket Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning är inriktat på centrala samhällsutmaningar som i sin tur också innebär möjligheter för det svenska samhället och dess skola. Frågor rörande flerspråkighet och interkulturalitet är högprioriterade i samhället, vilket aktualiserar behoven av att ytterligare stärka ämnesundervisningen i svensk skola Ni kan även ta del av aktuell forskning om flerspråkighet, beställa material och mycket mer. För kännedom I forskningssammanhang men även i förskolans vardag har det blivit allt vanligare att man använder termen flerspråkig både när man talar om barn som pratar två språk (och är alltså tvåspråkiga) och när man talar om barn som pratar fler än två språk

Fördelen med flerspråkighet - Uppsala universite

 1. Alla barn har rätt att utveckla både sitt modersmål och svenskan i förskolan. Men hur kommer flerspråkigheten in i förskolans pedagogik? Förskollärare Patricia kombinerar språkutvecklande arbetssätt, bilder och kroppsspråk. Anniqa Sandell Ring, utvecklingsledare i Södertälje kommun, menar att det gäller att arbeta metodiskt och utveckla språket i vardagliga situationer som vid.
 2. Dessutom ges en introduktion till flerspråkighet och andraspråksutveckling samt de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan ska kunna fullfölja sina pedagogiska uppdrag. Stärkta trådar - flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap är en rapport där man bland annat kan läsa om litteracitetsutveckling i Stockholms flerspråkiga förskolor
 3. Flerspråkighet på Dirigentens förskola På Dirigentens förskola i Karlstad talas 15 olika språk. Här arbetar alla pedagoger med att utveckla barnens språk -..

Modersmålet är viktigt, flerspråkighet en rikedom - Språkbru

GREPPA FLERSPRÅKIGHETEN flerspråkighet läggas till som en resurs och som ytterligare möjligheter i undervisningen. Det är sådana möjlighe-ter som den här boken belyser. Skolverkets tidigare kunskapsöversikt . Greppa språket, Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. från 2012 visar hur lärare kan arbeta utifrån olika. Flerspråkighet i förskolan En kvalitativ studie om hur förskollärarna arbetar för att främja barns språkutveckling! Av: Hajer Kaddour & Meryem Yalçinkaya Handledare: Per Norlin Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande Förslag på fortsatt forskning. Här finns planscher för förskolan som stöd för dig som har flerspråkiga barn på din avdelning. Fritt att använda. Du kan sätta upp planscherna på väggen som kommunikationsstöd eller skriva ut dem i mindre format och göra en nyckelring med kort. Översättningarna är skrivna med svenska bokstäver för att underlätta uttalet.Flerspråkighets-planscherna hjälper pedagogen att nå.

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle fungerar som ett viktigt kunskapsunderlag och stöd för alla de lärare, skolledare och andra utbildningsansvariga som strävar efter att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgångsrik andraspråksanvändning På konferensen Flerspråkighet i fokus som hölls i Stockholm i början på april gav hon en synnerligen inspirerande föreläsning om myter kring flerspråkighet och om vad forskningen säger. Med hjälp av resultat från flera studier belyste Gisela ett stort antal exempel på myter och missförstånd som alla som arbetar på något sätt med flerspråkiga barn bör motarbeta När det gäller flerspråkighet och AKK behöver vi vara öppna för hur omgivningen kommunicerar där AKK ska användas. I projektet TAKK för språket har Mim kunskapscentrum uppmärksammat behovet av samverkan mellan förskola, skola och hemmet. Andra webbplatser om AKK och flerspråkighet Flerspråkighet i förskolan. Forskning visar att barn lär i vardagliga aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet. Personalen på förskolan ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov av till exempel språkutveckling

Skillnader mellan en- och tvåspråkig utveckling lyfts liksom frågan om språkstörning och flerspråkighet. Avslutningsvis reder artikeln, utifrån forskning, i några vanliga myter och missuppfattningar. Läs. Läs artikeln. Stryk gärna under och kommentera sådant du tycker är intressant och viktigt Konferensen Flerspråkighet i fokus heter nu Språket i fokus och vänder sig till dig som arbetar i förskolan med både en- och flerspråkiga barn. Anmäl dig här Flerspråkighet kan också vara flerspråkighet i språket, flerspråkighet i samtal, flerspråkighet i samhället (Cromdal & Evaldsson 2003). Nästintill samtliga av de perspektiv på Flerspråkighet som nämnts ovan är företrädda i detta temanummer av Utbildning & Demokrati, som därför kan sägas vara i hög grad tvärvetenskapligt och.

Forskning. Forskning bedrivs såväl av disputerade forskare som av forskarstuderande. Några typiska exempel på pågående forskning är projekten Teoretisk och experimentell jämförande skandinavisk syntax och Filmen och den svenska välfärdsstaten, där det ena har ett språkvetenskapligt perspektiv, medan det andra ett kulturvetenskapligt.I övrigt bedrivs forskning kring alla tänkbara. NB-ECEC innehåller kvalitetsbedömd forskning om barn i förskoleåldern (0-6 år). Förkortningen NB-ECEC står för Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Databasen riktar sig till pedagogikstuderande, yrkesverksamma och lärare på utbildningar i pedagogik Forskarskolan Flerspråkighet, litteracitet och utbildning (FLU) utgjorde en del av regeringens satsning på stöd till utbildningsvetenskaplig forskning som skulle ge yrkesverksamma lärare möjlighet att genomgå utbildning på forskarnivå i enlighet med den forskningspolitiska propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/0:80) Syftet med min undersökning är att lyfta fram forskning och metoder för att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskoleklassen. Genom mina frågeställningar vill jag ta reda på vad forskningen säger om flerspråkighet och vilken syn som skolan har på flerspråkighet. Mina frågeställningar är

Flerspråkighet - en forskningsöversikt - Nationellt

 1. lyfter jag fram teorier och forskning inom flerspråkighet. Inom den empiriska undersökningen använder jag kvalitativa intervjuer och frågeformulär. Med inspelningar av dessa intervjuer och insamling av olika data från elevernas skolresultat gör jag en analys. Antal informanter som deltar i studien är 11. Dessa delas in i två.
 2. Forskning och utveckling i Sverige 2019. 2020-10-29. Utgifterna för forskning och utveckling ökade i Sverige under 2019, och FoU-intensiteten var den högsta på över tio år. Alla statistiknyheter för denna statisti
 3. Konst + forskning: Med hjärtat i munnen. Om flerspråkighet - att tänka och känna på sitt andraspråk. Datum och tid 5 februari 2020 kl 18:00 - 19:00 Typ av händelse Paneldiskussion Plats och färdväg. Konsthallen Accelerator Frescativägen 26A (Stockholms universitet) Stockholm. Ett.

Video: Språkförmåga, flerspråkighet och socioekonomiska faktorer

Forskning om flerspråkighet Förskoleforu

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy Forskning inom översättningsvetenskap vid Stockholms universitet. Vi forskar främst inom områdena barn och tolkning, kognitiva aspekter av tolkning resp. översättning, medieöversättning, skrivtolkning, tolk-medierad interaktion, tolkutbildning, översättningssociologi samt översättning som textpraktik En ofta ställd fråga är om ett barn klarar att lära sig mer än ett språk även om den språkliga utvecklingen är sen. Forskningen visar entydigt att man inte ska ta bort ett språk, eftersom den huvudsakliga skillnaden då blir att i stället för att utvecklas långsamt på två språk, utvecklas barnet långsamt på ett språk - det är ju inte är flerspråkigheten som orsakar. Denna forskning är dock främst grundad på barn vars båda språk är väl utvecklade. För de barn som lever i en social kontext, som innebär låg status både språkligt och socialt, uppträder denna positiva effekt inte så ofta, inte minst för att barnet sällan får möjlighet att utveckla sin flerspråkighet i skolan (Romaine 1995)

tidigare forskning som vi utgått ifrån och påvisade vilken central roll språket har för den enskilda individen Nyckelord: Tvåspråkighet, flerspråkighet, modersmål, attityder, kultur, etnicitet, identitet, självuppfattnin syn på flerspråkighet till en positiv, detta i takt med att forskningen på området kom att bli mer omfattande. Den negativa perioden räknar de från tidigt 1800-tal fram till 1960-talet då argumentationen mot flerspråkighet gick ut på att två språk tog för mycket plats i hjärnan. Berättelser om att flerspråkighet är bättre blev allt mer etablerat i populärkulturen. Då visade de Bruins kritiska syn på forskningen att fördelarna inte var så tydliga eller universella som det rapporterats om Flerspråkighet och lärande i matematik I min forskning definierar jag begreppet modersmål som det språk som barnet lära sig först. Modersmålet är det verktyg som eleverna lär sig, för att kunna tolka sina omvärld och uppfatta fenomen i sina omgivning Att behärska sitt modersmål medans att samtidigt kunna tala ett eller flera andra språk flytande har vållat till en mängd olika tankar, åsikter, och även myter. Å ena sidan finns det negativa tankar och resonemang kring flerspråkighet, men å andra sidan så finns det också mer positiva åsikter och forskning som ställs inför flerspråkigheten i Sverige

Kajsa Krigström | Pedagog VärmlandAnders Biörklund | Pedagog VärmlandJan Pedersen - Stockholms universitetNadja Tervo - Stockholms universitet

Flerspråkighet och andraspråksutvecklin

Vasa universitet och Åbo Akademi har grundat ett gemensamt institut för flerspråkighet. Projektledare Katri Karjalainen hoppas på att projekt och forskning ska leda till ökad förståelse. En del av sin tjänst arbetar hon dessutom vid det kommunala språkforskningsinstitutet, som har till uppgift att sprida forskning om flerspråkighet. Tillsammans med språkpedagogen Karin Wallin, som i grunden är förskollärare, har hon skrivit boken Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial

Flerspråkighet ger fler möjlighete

4.2 Flerspråkighet i förskolan 4 4.3 Musik i förskolan 5 4.4 Musik och språk i förskolan 5 4.5 Läroplanen 6 4.5.1 Läroplan för förskolan 98 rev. 2016 6 4.5.2 Läroplan för förskolan 18 rev. 2018 6 5. Tidigare forskning 7 5.1 Musik och språkutveckling i tidig barndom 7 5.2 Musik och lärande Om du vill utvecklas i din yrkesroll på djupet kan forskning vara ett alternativ för dig. Skilda uppfattningar om flerspråkighet bland lärare 2020-11-10 Lärare har olika uppfattningar om flerspråkighet och hanterar därmed flerspråkiga elever på olika.. Forskning visar att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra skolgång - något förskolan måste lägga grunden för. Läs mer i Vetenskapsrådets rapport. 3) FÖRSKOLORS ARBETE MED FLERSPRÅKIGHET Multilingualism in a globalized society: The minority language as a future resourceIn this article the author investigates how the globalization of society is used as a reference in the discussion of future opportunities among minority language speaking youths in Sweden. A spatial typology of four different types of societies are constructed, the national, the multicultural, the diasporic and. Det här kunskapspaketet lyfter och problematiserar olika begrepp kopplade till flerspråkighet och gör nedslag i forskning. Syftet med paketet är att synliggöra flerspråkighet som en kompetens och stärka förskolans, folkbibliotekets och barnhälsovårdens arbete med barns flerspråkiga utveckling

Inom forskningen kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta begreppen mångkulturell och interkulturell. En positiv syn på flerspråkighet innebär en förståelse för att flera språk kan utvecklas parallellt och tvåspråkighet har positiva effekter på barnens språk- och kunskapsutveckling Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) forskning kring arbete med flerspråkighet på förskolan. Deras forskning påpekar förskollärarnas osäkerhet kring arbete med barns olika modersmål. Förskollärarna påstår att det är svårt att möta alla barns olika språ Det behövs mer diskussion om hur flerspråkighet ska användas i skolan. Om vi verkligen använder det som en resurs kan fler elever klara sig bättre i skolan Utveckling av forskning inriktad mot flerspråkiga barn, ungdomar och vuxna; Verka för spridningen av kunskaper om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling bland aktörer med uppdrag inom utbildnings- och forskningsområdet i de nordiska länderna genom gemensamt organiserade aktiviteter av olika slag

 • Happy fabrics.
 • Regler förskola semester stockholm.
 • Smyckesträd glitter.
 • Furlex 100s.
 • Griffon bruxellois valpar.
 • Freunde in regensburg gesucht.
 • Atomuhr app.
 • Var ligger provence.
 • Kända personer från mecklenburg vorpommern.
 • 13 ampere säkring färg.
 • Keiler bike marathon 2017.
 • Amelies tipsrunda.
 • Flag icon flag icon us.
 • Kündigung elternteilzeit arbeitnehmer.
 • Gastroschisis häufigkeit.
 • Bwt vattenteknik.
 • Två panka tjejer imdb.
 • Lohengrin parsifal.
 • Günstige familienhotels deutschland.
 • Friendship svenska.
 • Solen i söder.
 • Vad är förälskelse.
 • Rolls royce phantom 2018 horsepower.
 • Odd molly cardigan rea.
 • Handels kontakt.
 • Css center text in div.
 • Körställning cykel.
 • Adhd kvinnor relationer.
 • Marmor epoxy.
 • World help organization.
 • Sam shepard filmer.
 • Domain ankaufen.
 • Tjänstebil med bruttolöneavdrag.
 • Jonny johansson boden.
 • Lord of the rings third age total war reforged.
 • Hilton diagonal mar barcelona.
 • Frack svart väst.
 • Månens faser.
 • Jobb med resor utomlands.
 • Atlanta hawks roster.
 • Aleksandr pusjkin böcker.