Home

Direktiv eu

EU-direktiv. Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet EU-lagstiftningen omfattar följande: Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar. Förordningar, direktiv och beslut - som antingen direkt eller indirekt påverkar EU-länderna. Gällande lagstiftning. EU-lagstiftning (EUR-Lex) Sök efter direktiv, förordningar, beslut, internationella avtal och andra dokument EU-direktiven. Arbetsmarknad EU-direktiv måste anpassas till svensk lagstiftning. Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före. Efter att EU-kommissionen antagit ett direktiv har länderna oftast några år på sig att anpassa sina lagar till direktivet

EU-förordningar och direktiv - Naturvårdsverke

EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet. Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om Direktiv. Ett direktiv anger de mål som EU-länderna måste nå, men länderna får själva bestämma på vilket sätt. EU-länderna måste anta nationella lagar för att genomföra direktivet och meddela kommissionen vilka lagar de har antagit EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 4 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions

Hitta lagstiftning Europeiska Unione

 1. EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på 24 språk
 2. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (Text av betydelse för EES
 3. European Union - Official website of the European Union. Bo, arbeta och resa i EU . Information om din rätt att bo, arbeta, resa, studera och söka vård i andra EU-länder och dina rättigheter som konsumen

EU-direktiven - L

 1. I november 2019 antogs ett direktiv om moderniserat konsumentskydd inom EU. Det nya direktivet reviderar de befintliga EU- direktiven om oskäliga avtalsvillkor, otillbörliga affärsmetoder, prisinformation och konsumenträttigheter, som bland annat ligger till grund för avtalsvillkorslagen, marknadsföringslagen, prisinformationslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 2. DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (Text av betydelse för EES
 3. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849. av den 20 maj 2015. om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/E
 4. Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 av den 7 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke.

EU:s lagar och regler - Sveriges riksdags EU-informatio

EU-direktiv innehåller krav som är bindande för medlemsstaterna, men kraven i direktiven gäller inte direkt utan måste genomföras i den nationella lagstiftningen. Direktiven medger som regel utrymme för nationella myndigheter att bestämma form och tillväga­gångssätt för hur reglerna ska genomföras RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/952 av den 29 maj 2017 om ändr ing av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybr ida missmatchningar med tredjeländer EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREK TIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt ar tikel 115 EU-direktivet gör några undantag, men exakt vilka undantag (eller tillägg) som gäller i Sverige styrs av den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1 Skyddsgrundsdirektivet, eller direktiv 2011/95/EU, är ett europeiskt direktiv som fastställer normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd inom Europeiska unionen.Direktivet fastställer minimivillkor för att en person ska beviljas asyl, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna och. Andra EU-direktiv som har koppling till vatten. EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. Dessutom finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten, översvämning, havsmiljö och havsplanering

Typer av EU-rättsakter Europeiska kommissione

Direktiv om miljökonsekvensbeskrivning. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Se även direktiv 1985/337/EEG ovan. Badvattendirektivet. Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten. En del EU-regler är förordningar, som gäller direkt i alla medlemsländer för företag, myndigheter och medborgare.Andra är direktiv, som måste införlivas i svensk lagstiftning.. EU-kommissionens sida om elektronisk kommunikation. EU-regler om elektronisk kommunikation. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex. EU:s rättsakter. Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Direktiv 2008/98/EG (EUR-LEX) Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/E Dessa EU- rättsakter är genomförda i svensk rätt. Förlaget berör till viss del förpackningar, vilka regleras i förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar. Direktivets bestämmelser kompletterar bestämmelserna i förordningen EU har därför antagit ett nytt direktiv för att stärka skyddet för visselblåsare. Direktivet innebär bland annat att arbetsgivare måste skapa säkra kanaler för rapportering och skydda visselblåsare från repressalier

TEVEx tehnološki, ekološki in varnostni inženiring d

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU av den

Se RoHS-direktivet och regler som grundar sig på RoHS-direktivet. RoHS-direktivet. Det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning Ett direktiv har som mål att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning inom något område, till exempel produktkrav. Direktiv är bindande för medlemsstaterna, men EU överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och metod för genomförandet EU-lagstiftningen är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU-verksamhet. Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer

EU:s direktiv säger att den person inte omfattas av skydd, som vänder sig till journalister utan att först ha rapporterat internt via de inrättade kanalerna. Men Sverige undantogs och med­delar­skyddet kvarstår Hur tillämpas EU-lagstiftningen? Förordningar och beslut blir automatiskt bindande i hela EU den dag de träder i kraft.; Direktiv måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning.; Typer av EU-rättsakter. EU-länderna genomför lagstiftningen Förordningar och beslut. De nationella myndigheterna ska se till att förordningar och beslut tillämpas korrekt Tekniska standarder - genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat och som har antagits av EU-kommissionen: Tekniska standarder som genomför direktiv 2009/138 (EG) (Solvens 2-direktivet) Nedan finns direktlänkar till var och en av de antagna tekniska standarderna EMC-direktivet (2014/30/EU) är ett EU-direktiv som gäller elektromagnetisk kompatibilitet inom Europa.Det gamla EMC-direktivet 2004/108/EG [1] gällde från den 15 december 2004 till och med den 20 juli 2014, då den upphörde att gälla och ersättes med det nya EMC-direktivet 2014/30/EU [2].Det gamla EMC-direktivet 89/336/EC upphörde att gälla den 20 juli 2009 och då får inga produkter. Som EU-medborgare har du rätt att rösta i val till EU-parlamentet, resa fritt och arbeta eller studera i andra EU-länder. Du kan också lämna synpunkter på EU:s lagförslag eller komma med egna idéer. Du kan kontakta svenska myndigheter och EU:s institutioner för att få information om olika frågor

EU har inte alltid varit så stort som det är idag. När det europeiska ekonomiska samarbetet inleddes 1951 var det bara Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland som var med. Men med tiden har allt fler länder bestämt sig för att gå med. EU har nu 27 medlemsländer. Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 Kommissionens direktiv (EU) 2019/1922 om ändrade gränsvärden för aluminium. Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 om gränsvärden för formaldehyd. Läs mer om de senaste ändringarna i leksakdirektivet här. Alla ändringsdirektiv och rättelser finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätte Inom ramen för EU har det slagits fast ett direktiv med krav på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster. Det ska vara genomfört med svensk författning senast den 28 juni 2022. Här sammanfattas direktivet. Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet och trädde i kraft den 3 januari 2018. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet med syfte att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014-2020 utgör en politisk ram för EU:s arbetsmiljöpolitik. Lagstiftningsinitiativ på EU-nivå börjar med ett lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen.Det är rådet och Europaparlamentet som antar EU-direktiv, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Enligt EU-praxis är detta ett sätt att stänga dörren för medlemsstaternas möjlighet att kringgå skyldigheter genom att helt enkelt ignorera ett nytt direktiv. EU-domstolen har också slagit fast att en enskild som lider skada till följd av en medlemsstats försummelse kan väcka skadeståndstalan mot staten A directive is a legal act of the European Union which requires member states to achieve a particular result without dictating the means of achieving that result. It can be distinguished from regulations, which are self-executing and do not require any implementing measures.Directives normally leave member states with a certain amount of leeway as to the exact rules to be adopted Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda Sammanfattning Kommissionen föreslår att ambitionsnivån för EU:s mål för energieffektivisering höjs från 27 till 30 procent lägre energitillförsel år 2030 jämfört med prognos, samt att målet görs bindande på EU-nivå 01 oktober 2019. Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan. I promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (UTP-direktivet)

Upphovsrättsdirektivet, [1] eller copyrightdirektivet, [2] fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, [3] är ett EU-direktiv.Dess syfte är att harmonisera och modernisera bestämmelser om digital upphovsrätt. Under våren 2019 röstades ett direktiv om engångsplast igenom i EU som innehåller åtgärder för de tio vanligaste skräpen i engångsplast. Vissa produkter får stor miljöpåverkan när de blir skräp - som långa och smala sugrör som lätt kan fastna i till exempel näsan på ett djur Fri rörlighet för varor och tjänster är en viktig grund för en fungerande gemensam marknad. En effektiv marknad kan skapas när lagstiftningen sätter de övergripande kraven och där standardisering skapar lösningar för en mer detaljerad nivå. Standarder är frivilliga verktyg som ger hjälp att följa lagstiftningen 12 EU-direktivet om byggnaders energiprestanda - konsekvenser och behov av förändringar i det svenska regelverket innebär att 23 § lag (2006:985) om energideklaration för byggnader måste ändras. Artikel 9 Nära-nollenergibyggnader Uttrycket nära-nollenergibyggnader, definition (artikel 2.2), kommer at

har implementerat två EU-direktiv korrekt, vidare utgör den empiriska studien ett fall av icke-7 implementering. Genom att analysera implementeringsprocessen i Sverige upptäcks de förkla-rande faktorerna. Direktiven som undersöks är badvattensdirektivet och arbetstidsdirektivet Direktivet föreslår också hållbarhetskriterier för fasta biobränslen och målsättningar för flyttande biodrivmedel. Regeringen välkomnar direktivet, som en utgångspunkt för de fortsatta diskussionerna om hur EU ska kunna ta en ledande roll inom förnybar energi i den nödvändiga globala omställningen av energisektorn. 1 Förslage NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor

Taklampa Florean | Taklampa, Vardagsrum lampa, Taklampor

EU-lagstiftning - EUR-Le

Tobaksdirektivet är ett av Europeiska unionens direktiv (direktiv 2001/37/EG) som antogs 2001 och ersatte då två gamla direktiv om tobaksvaror (direktiv 89/622/EEG och direktiv 90/239/EEG). Tobaksdirektivet innehåller bestämmelser om unionens tobakspolitik, [1] däribland ett förbud mot snus. [2] Sverige är som enda medlemsstat undantagen från detta förbud genom en särskild. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD, har funnits sedan 2002. Det omarbetades 2010 och har nu omarbetats ytterligare en gång under våren 2018. I Sverige har EPBD implementerats i regelverket för energihushållning och i regelverket för energideklarationer. Det finns regler på olika nivåer - i lag, förordning och föreskrifter - i de båda systemen. Boverket ansvarar. Wikipediaprotest mot omstritt EU-direktiv Världen 2018-07-04 21.55. Wikipedia har släckts ned i minst tre länder i protest mot en omröstning i EU-parlamentet på torsdagen om en omdebatterad lag om upphovsrätt på internet Direktivet 2005/36/EG är ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden EU:s direktiv för biologisk mångfald EU:s två naturvårdsdirektiv, art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet utgör grunden i EU:s naturvårdspolitik

Direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden och förordning (EG) nr 924/2009 om gränsöverskridande betalningar säkerställer att avgifter för gränsöverskridande betalningar i euro är lika höga som avgifterna för betalningar i euro i en medlemsstat. 2. Tv utan gränse EU:s RoHS-direktiv. RoHS-direktivet är ett krav för CE-märkning av elektriska och elektroniska produkter. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning På onsdagen godkände Europaparlamentet en ny lag som förbjuder plastprodukter för engångsbruk i EU från och med 2021. Det handlar bland annat om tallrikar, bestick, bomullspinnar och. EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet) EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (det så kallade takdirektivet) gäller alla länder i EU. Direktivet innehåller detaljer och bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra till år 2020 och 2030

EUR-Lex - 32015L2366 - EN - EUR-Le

Officiell EU-webbplats Europeiska Unione

Dagvatten startsida | DagvattenVägledning om hur kontrollen av luftkvalitet ska gå tillNatura 2000 - Wikipedia, den frie encyklopædi

Video: Ett moderniserat konsumentskydd - Regeringen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den

Det finns 3 olika lagstiftningar från EU: Direktiv - Det har tagits fram ett 20-tal direktiv för olika områden - ett av dem är maskindirektivet. Direktiven ska skydda och hindra att produkter som inte uppfyller de rätta kraven kommer ut på marknaden. I vissa av direktiven krävs att tillverkaren får sin produkt certifierad TFF hjälper de som skadats eller fått något förstört av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon. Ha trafikförsäkring från första dagen du äger ett fordon. Annars måste du betala en avgift till TFF. Den bidrar till att hjälpa de skadedrabbade EU direktivet Ramdirektivet för vatten I oktober 2000 antog länderna inom EU det så kallade Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättandet av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv Efter godkännande av EU-kommissionen publiceras standarderna i EG:s tidning, Official Journal, och uppnår därmed ställning som harmoniserade europastandarder kopplade till ett visst direktiv. Genom att följa de harmoniserade standarderna vid produktutveckling och tillverkning kan man göra troligt att produkten uppfyller direktivens krav (presumtionsprincipen)

I direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna. Medlemsländerna ska ha antagit de nationella lagar som krävs för att genomföra direktivet innan tidsgränsen går ut. Om ett medlemsland inte har genomfört direktivet efter det datumet gäller direktivet under vissa förutsättningar i stället för den lagstiftning som borde finnas i landet Den 25 juni 2018 trädde ett nytt EU direktiv i kraft. Direktivet innebär att skatterådgivare, eller i vissa fall skattebetalare, blir rapporteringsskyldiga för vissa arrangemang. Syftet med direktivet är att bekämpa potentiellt aggressiv skatteplanering genom att öka transparensen BDO och andra förmedlare av skatterådgivning omfattas av nya bestämmelser i EU:s direktiv om@ administrativt samarbete i fråga om beskattning (2011/16/EU). Direktivets nya lydelse ska implementeras i svensk lagstiftning senast den 31 december 2019 och ska tillämpas från den 1 juli 2020, men gäller retroaktivt från och med den 25 juni 2018

EU-direktiv ger ekodesignad belysning Ekodesign är ett brett begrepp för design av produkter som ger mindre negativ påverkan på miljö och klimat än andra. Det finns även lagkrav om ekodesign enligt ekodesigndirektivet för en mängd produkter. Energimyndigheten använder begreppet ekodesignkrav för dessa EU har antagit ett nytt EU-direktiv som ska stärka skyddet för visselblåsare. Direktivet börjar gälla i alla EU-länder 2021. Läs pressmeddelandet här

Genom direktivet införs obligatoriska bestämmelser om e-upphandling med förhoppning att uppnå betydande besparingar och förbättrade upphandlingsresultat. De nya direktiven innehåller även bestämmelser som delvis avser kodifiering av rättspraxis från EU-domstolen, till exempel vad gäller offentligt-offentligt samarbete EU-direktiv Ett direktiv anger vad medlemsstaterna i EU ska göra och vilka regler som ska gälla. När ett direktiv har antagits ska varje medlemsstat genomföra direktivet i sin nationella lagstiftning. Huvudsyftet med direktiven är att åstadkom Arbetsrätten inom EU. EUs reglering på arbetsrättens område täcker endast vissa delar av arbetsrätten och är oftast utformade som minimiregler. Inom den egentliga arbetsrätten märks framförallt regler som syftar till att ge ökad anställningstrygghet, löneskydd och jämställdhet. Även på arbetsmiljöområdet finns flera direktiv DEBATT. Den svenska senfärdigheten med att implementera EU-direktivet om bekämpande av terrorism får nu konsekvenser. Sverige ligger efter våra grannländer samtidigt som många IS-medlemmar kommer just från Sverige. Det skriver Ester Herlin-Karnell, doktor i juridik och gästforskare vid Uppsala universitet

EUR-Lex - 32015L0849 - EN - EUR-Le

EU-direktiv. Sätter upp vilka mål som EU:s medlemsstater ska uppnå, men staterna får själva bestämma hur målen ska uppnås. Exempelvis har direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön genomförts i svensk lagstiftning genom miljöbalken och förordning 2002/1086 om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön EU direktiv 2001/83/CE. av Pontus Böckman | 19 okt, 2020 | Aktuellt, Skeptisk måndag | En gräddfil för kvacksalveri . EUs direktiv 2001/83/CE (antaget den 6 november 2001) upprättades för att sammanställa och samla regelverket för hantering av läkemedel inom unionen VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon. VOC står för Volatile organic compounds Et direktiv er en blandt flere typer af retsakter, som Den Europæiske Union udsteder for at håndhæve sine beføjelser i henhold til EU- og EUF-traktaterne.. Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen Nyheter om EU-direktiv från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om EU-direktiv från över 100 svenska källor. EU-direktiv

Sveriges nya naturförening är till för fladdermössVattendunk - Dunk Plastdunk - Biltema

EU-förordningar Finansinspektione

PSI-direktivet i sig har dock inte pratat om öppna data specifikt, förrän nu. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det är en tydlig markering att EU fått ett större mandat av medlemsländer att driva denna fråga hårdare och tydligare RoHS 2. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast).A consolidated version is available.. Legislation amending RoHS 2 Directive. Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 201 lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 och Europaparla-mentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851. 2 Senaste lydelse 2016:781 NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet, The Directive on security of network and information systems, är ett direktiv.Det innebär att det anpassas till nationell lagstiftning i varje medlemsstat vilket gör att det finns skillnader i tillämpningen i respektive land

Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. SJ AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har SJ AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan. EU. Efter sex års förhandlingar finns det fortfarande inga tecken på att EU-reglerna kring föräldraledighet ska bli verklighet. Alltför stora skillnader mellan länderna och ett EU-parlament utan politisk fingertopänsla är de viktigaste orsakerna till att föräldraledighetsdirektivet riskerar att hamna på listan över EU-förslag som åker i papperskorgen Den 22 december 2016 trädde EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i kraft. Detta innebär bland annat att det kommer att bli lag på att de webbplatser som omfattas av direktivet (drivs eller ägs av myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer med övervägande offentlig finansiering) görs tillgängliga för alla. Minimilöner Trots att Finland reglerar löner via kollektivavtal är facket positivt till ett EU-direktiv om minimilöner. Man bedömer att det inte inskränker den finska modellen. - Vi anser att direktivet uppfyller det villkoret, säger Maria Häggman på finländska motsvarigheten till TCO

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/ 952 - av den 29 maj 2017 - om

De ersätter direktiven inom parentes nedan. De nya direktiven trädde i kraft helt i april 2016 och anges i EU-försäkran för SMC-produkter från det datumet. För mer detaljerad information, besök EU:s officiella hemsida för Standarder Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater

Webbdirektivet - översikt - Vägledning för webbutvecklin

EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet av EU-direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.EU-kommissionen vill utreda direktivets effektivitet för att se vilka åtgärder som har genomförts samt om åtgärderna fortfarande är relevanta med tanke på teknikens och marknadens utveckling EU-direktiv om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna publicerat EU-direktiv om löpande informationsplikt publicerat Direktivet får effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018 4 Icke-bindande vägledning till god praxis vid tillämpningen av direktiv 2013/35/EU Elektromagnetiska fält - Volym 1 Om det är nödvändigt att göra jämförelser med insatsvärden eller gränsvärden för exponering uppmanas arbetsgivarna att utnyttja information som är tillgänglig frå Skyddet för visselblåsare stärks efter EU-direktiv Publicerad 2019-12-29 Huvudkontoret för Swedbank, som utreds för misstänkt penningtvätt i Baltikum, ligger i Sundbyberg

Etikettarkiv: eu-direktiv. Vätgasens användning i EU:s CCS. Postat den 2019-11-23 av Mats Jangdal. Dagens gästskribent är Claes-Erik Simonsbacka Resan mot en kapitalförstörande fossilbränslefri elproduktionsutopi fortsätter Rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning Ett meddelande om en extern strategi för effektiv beskattning Meddelandet innehåller förslag om att EU-länderna bör samordna sina åtgärder mot de externa risker med skatteflykt närmare och främja internationella god förvaltning i skattefrågor EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/31/EU. av den 19 maj 2010. om byggnaders energiprestanda (omarbetning) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194.2, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag EU-direktiv som påverkar VA. EU:s direktiv gör nytta för vattnet och kan påverka dina kostnader. Angeläget att flytta sig från baksätet till förarsätet för att påverka utvecklingen av reglerna EU-direktiv förhåller sig till EU:s dataskyddförordning och andra relevanta dataskyddsregler, innan det nya regelverket kan träda i kraft. Datainspektionen efterfrågar bland annat en närmare analys av behovet av att stärka kontrollen av efterlevnaden av ett flertal nya unionsrättsakte EU:s ministerråd godkände nyligen den slutgiltiga versionen av direktivet för energiprestanda i byggnader - efter 1,5 år av förhandlingar. - SABO har samarbetat länge med regeringskansliet och våra Europaparlamentariker i frågan för att direktivet ska ta allmännyttans intressen i beaktning. Detta har verkligen gett resultat, säger Anders Nordstrand, vd för SABO

 • Naftalinkulor.
 • Oliver twist stockholm.
 • Xanathar guide to everything pdf free.
 • Crst syndrom.
 • Beräkna märkeffekt.
 • Kemisk bunden energi.
 • Fable anniversary geld cheat.
 • Paddelteknik.
 • Is there a truth serum.
 • Utstående ögon operation.
 • Hur många går på cheerleading.
 • Installera yale doorman.
 • Wendigo game.
 • Advokat examination.
 • The party film sf.
 • Plasmakoncentration av läkemedel.
 • Tovade vantar barn.
 • Interesting powerpoint presentation.
 • Mens klumpar missfall.
 • La viva bremen fotos.
 • Jag tror på sommaren lyrics.
 • Kindergeburtstag weil der stadt.
 • Surdegsbullar över natten.
 • Ugn fläkt.
 • Kokosmjölk nyttigt eller inte.
 • Atlantic nattklubb stockholm.
 • Bortom varje rimligt tvivel.
 • Nyekiperad.
 • Rückkehr nach fantasia gebraucht.
 • Friendship svenska.
 • Czasowniki mocne niemiecki odmiana.
 • Veteranpoolen göteborg centrum/hisingen göteborg.
 • Nahco3 ph.
 • Vm brasilien.
 • Köpa fågel.
 • Köpa apostlalilja.
 • Fila kläder rea.
 • Norges statsskuld 2016.
 • Odd otrogen flashback.
 • Karen millen väska.
 • Dejting skåne.