Home

Affektteori anknytningsteori

Bowlbys anknytningsteori - Lätt att lär

Bowlbys anknytningsteori till sidans innehåll. Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer samt deras betydelse för individens utveckling. En man vid namn John Bowlby arbetade under 1950-talet för världshälsoorganisationen (WHO). Författaren beskriver anknytningsteori i relation till mentalisering och affektteori, liksom hur man kan se på anknytningsmönsters stabilitet och förändring under livet. Hon visar även hur anknytningsteori kan vara till hjälp för att skapa en terapeutisk relation, liksom hur hinder och svårigheter i det terapeutiska samspelet kan förstås Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning Freud utvecklade aldrig någon entydig affektteori. Trots detta fastslogs det redan 1934, (2015) presenterar i boken Affect Regulation Theory en klinisk teori där han integrerar affektreglerings- och anknytningsteori på ett överskådligt sätt. Det finns två kompletterande,. Författarna tar bland annat upp affektteori och anknytningsteori med koppling till psykoterapi. Med hjälp av många fallvinjetter och dialoger illustreras olika interventioner för arbete med försvar, reglering av ångest och skam samt fördjupning av affekter

Anknytning i psykoterapi - Natur & Kultu

 1. Anknytning En del människor har lätt att leva i nära relationer, andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen: Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet
 2. Vad är anknytningsteori? Kan forskning säga något om relationer? Varför är det så enkelt för vissa och så otroligt kämpigt för andra? Vilken anknytning en fått från sina föräldrar kan ge en del svar. Anknytningsteorin har sitt ursprung i 1950-talet då en forskade på barn och hur de knyter an till sina föräldrar
 3. Jag erbjuder individualterapi, parterapi och familjeterapi. För dig / er som har svårt att ta er till Höör är det möjligt med onlineterapi. Jag utgår ifrån systemteori, affektteori, anknytningsteori och mentaliseringsteori. Alla upplever vi ibland nedstämdhet, oro och ångest. Läs mer..
 4. En rad olika utvecklingsteorier har växt fram genom årens lopp. Alla är påverkade av sin samhälleliga kontext och har, om de passat in, kommit att påverka synen på utveckling, utbildning och barnuppfostran. En del teorier fokuserar mer på barndomen, andra på en viss del utav utvecklingen tex. Piaget som fokuserar på barnets kognitiva utveckling, oc
 5. Testet är grundat på anknytningsteori och mäter den ambivalenta samt undvikande dimensionen. Självskattningstest som med tillstånd baseras på ECR - Emotions in Close Relationships. Läs mer om hur kategoriseringen görs; Detta är ett självskattningstest. För ett säkert resultat bör en psykolog göra ytterligare tester
 6. Anknytningsteori och affektteori lyfter dessutom fram ytterligare perspektiv på människan, bägge har koppling till det evolutionära, biologiska kunskapsområdet. Man skulle kunna säga att den kognitiva relationella psykoterapin har en utvecklingspsykologisk grund som delar av den psyko-dynamiska traditionen haft/har, och som även den traditio-nella kognitiva psykoterapin haft/har

AEDP, Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, är en upplevelsebaserad, relationell psykoterapiform där det friska och förändringsbara i människan betonas.Terapimodellen grundades av Ph. D. Diana Fosha, New York och är idag spridd världen över. AEDP har sin teoretiska grund i bl a anknytningsteori, affektteori, interpersonell neurobiologi, transformationsteorier och affektiv. o Grundläggande presentation av anknytningsteori och relationen till mentaliseringsförmågan o Affekters funktion, utveckling och uttryck o Presentation av Tomkins affektteori o Evolutionära aspekter på anknytning, affekter och mentalisering o Biologiska aspekter av mentalisering: medfödd sårbarhet 3 Sammanfattning Syftet med vår uppsats var från början relativt enkel. Vi ville undersöka om vår förförståelse, att den aktuella utvecklingen inom anknytningsteorin har mycket att tillföra de professionell

Jour-familjehem - UTC Utvecklingscenter AB

Slå upp affektteori på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

Silvan Tomkins, född 4 juni 1911, död 10 juni 1991, var en amerikansk psykolog.Han är mest känd för sina teorier om affekter och sin skriptteori.. Teorin om affektprogram. Tomkins identifierar nio basaffekter (grundkänslor), två positiva, en neutral, och sex negativa [1]: . positiva. välbehag/extas ()intresse/iver; neutra Kunskaper om kognitiv teori, inlärningsteori, anknytningsteori och affektteori. Utbildningen ger även en orientering i vetenskapsteori och forskningsmetodik, samt i etiska frågor. Utbildningen omfattar dessutom egna studier, praktiska övningar, eget terapeutiskt arbete under handledning, samt skriftliga fallredovisningar Med självmedkänsla, compassion, kan vi ta hand om oss själva. Genom att aktivera kroppens egna trygghetssystem skapas en buffert mot stress. Kunskapen bygger på hjärnforskning, kbt, affektteori, anknytningsteori och buddhism och har inslag av mindfulness. Om detta berättar Christina Andersson som är leg psykolog och forskare vid Karolinska institutet Programmets teoretiska förankring i; Anknytningsteori (Bowlby, Ainsworth m.fl), Modern utvecklingspsykologi (Stern, Trewarten m.fl), Förmedlad inlärning (Vygotskij, Feuerstein m.fl) och Affektteori (Tomkins m.fl.) Utbildningens innehåll och arbetsforme Jag arbetar utifrån en psykodynamisk psykoterapimetod som heter ISTDP ( Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy) Det är en s.k. affektfokuserad terapi som har sin grund och teoretisk förankring i anknytningsteori och affektteori. Om du är intresserad av att påbörja terapi så når du mig antingen via mail eller telefon

Affektregleringsteori - Tomas Wång

Hela Tjust Behandlingsfamiljer genomsyras av och vilar på relationell psykodynamisk samt socialpsykologisk grundsyn. Ett relationsinriktat synsätt innebär bland annat att behandlingen fokuseras på att utveckla våra barns/ungdomars och sammanhangets (de vuxna runt barnet) förmåga att skapa meningsfulla och bärande relationer. Genom ett tryggt och positivt samspel utvecklas förmågan. Detta är den första svenska boken om compassionfokuserad terapi, CFT. Compassion handlar om att kunna bemöta sig själv och andra med värme, omsorg och förståelse, speciellt vid svårigheter i livet. Forskning har visat att övning i compassion aktiverar system i hjärnan som minskar stress och ökar upplevelsen av att känna sig lugn och trygg Däri ingår allmän systemteori, psykodynamiskt orienterad teori, inlärningsteori, traumateori, affektteori, anknytningsteori, teorier om mentalisering och neurovetenskapliga teorier. Vidare innehåller kursen generella psykoterapeutiska teorier och metoder såsom bedömning inför psykoterapi och professionell utveckling,. Affektteori Anknytningsteori Affektiv neurovetenskap Mindfulness Buddhistisk psykologi Christina Andersson 2016 4 . Professor Paul Gilbert 2016 Christina Andersson 5 - Ett förhållningssätt till livet! - En förmåga man kan träna upp - En metod för att träna sin hjärna i trygghet och lug

Behandlingsformen har sina rötter i kognitiv beteendeterapi och integrerar forskning och metoder från bland annat neurovetenskap, affektteori, anknytningsteori och den buddhistiska traditionen Teorigrunden för mitt arbete finns i anknytningsteori, mentalisering, affektteori och psykodynamisk teori, med ett relationellt arbetssätt. Läs mer. Om oss. Psykolog Psykoterapeut Handledare Psykoterapi Ledarskap Handledning Teamutveckling . Mottagning centralt i Linköping. Ramavtal Contars KBT-terapeut utbildning är en grundläggande psykoterapiutbildning. Efter två år på halvfart blir du diplomerad KBT-terapeut. Läs mer här AEDT är en modell som integrerar dynamisk teori med anknytningsteori och affektiv neurokunskap och som är speciellt lämpad för personer med anknytningsproblem. Dessvärre finns ännu ingen specifik forskning på AEDT, utan författaren lutar sig mot den forskning som gjorts på ISTDP. Fosha har själv besökt Stockholm vid två tillfällen

Affektfokuserad psykodynamisk terapi - Natur & Kultu

 1. Modellen är teoretiskt förankrad i anknytningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, systemteori och neuropsykologisk forskning. I modellen ingår samspelsbedömning via filmade sekvenser av samspel (MIM), föräldraintervjuer, föräldraskattningar, observationer, föräldrasamtal och ev barnsamtal
 2. dfulness. Appen med övningarna ingår i ett forskningsprojekt om compassion vid Karolinska Institutet. What's New. Version History. 1 Feb 2018. Version 1.6.
 3. Terapiformen bygger på modern kunskap om affektteori, anknytningsteori och neuropsykologi. Arbetsgivaren och försäkringsbolag betalar ibland hela eller delar av behandlingen. INTERPERSONELL PSYKOTERAPI. Interpersonell psykoterapi (IPT) är en integrativ och tidsbe-gränsad psykoterapeutisk
 4. 5. Tillägna sig kunskaper i modern utvecklingspsykologi inom områdena affektteori, anknytningsteori och teorier om hur identiteten formas. Det är förvånande att de som ska förbereda barn och ungdomar för vuxenlivet får lite, eller ingen, utbildning i hur den mentala utvecklingen från barn till vuxen ser ut
 5. Syftet med denna studie är att studera pedagogers utveckling som kompletterande anknytningsperson i relation till en tre-årig fortbildning.Fortbildnigen ägde rum samtidigt som pedagogerna arbetade och innehöll teorier om barns utveckling, nämligen anknytningsteori, affektteori samt Sterns teori om barns självutveckling
 6. Introduktion till compassionfokuserad terapi Christina Andersson Leg.psykolog, författare, forskare vid Karolinska Institutet 2015-05-07!!!!

Anknytning - anknytningsmönster - anknytningsteorin - knyta a

 1. Det är viktigt att säga att det inte finns en enhetlig affektteori. I boken Utvecklingspsykologi (2002) menar Leif Havnesköld att ett av skälen till detta torde vara att känslolivet är ett svårfångat begrepp, affektiv kommunikation och anknytningsteori..
 2. Allan Schore har varit central för utvecklingen av Affect Regulation Theory, i vilken neurobiologisk forskning integreras med affektteori, anknytningsteori och spädbarns-forskning. Affektreguleringsteori visar på orsakerna till många former av psykisk ohälsa, och den förespråkar metoder som riktar sig direkt mot affektsystemet, genom vilka icke verbala skeenden stimuleras och.
 3. Korttidspsykoterapi med sex kvinnor och sex män i samband med graviditets- och post partumperioden analyserades med narrativ ansats och med anknytningsteori och affektteori som grund. Syftet med studien var att skaffa kunskap om psykiska besvär hos blivande och nyblivna föräldrar och att undersöka om korttidspsykoterapi med kvinnor och män i samband med barnafödandet i förebyggande.
 4. 2.2!Anknytningsteori och ABFT 2.3 Affektteori Affekter/känslor/emotioner anses av forskare och teoretiker ha stor betydelse för vår förmåga att komma i kontakt med oss själva och andra. Det finns omfattande forskningsstöd för att känslor har stor betydelse för effekten av psykoterapi
 5. •Anknytningsteori •Affektteori •Neuroaffektiv utvecklingspsykologi •Sociokulturellt perspektiv •Modern utvecklingspsykologi •Förmedlad inlärning. Hållbar stad -öppen för världen 6 Zonen för möjlig utveckling •Vad barnet redan kan •Vad barnet förmår utveckl
 6. Resultatet analyseras ur sociokulturell teori samt anknytnings teori. Den numera okontroversiella anknytningsteorin, utgr frn att vi alla har ett beteendesystem. Join Date: Feb 2011 Posts: 3 är lite vilsen i denna värld som cirkulerar kring anknytningsteorin
 7. Terapiformen har hämtat inspiration från aktuell forskning i anknytningsteori, affektteori och neurovetenskap. I en korttidsterapi avgränsar man ibland ett problem att arbeta intensivt med under en kortare tid. Ofta ger det ringar på vattnet och en modell för att hantera andra svårigheter. Start

Anknytningsteori - Testa anknytning grati

grunder i affektteori och anknytningsteori. Att öka förståelsen för sig själv och sina egna mönster i mötet med andra människor ser vi som en grundsten i våra utbildningar. Läs mer under respektive flik - eller ring: 0708-20 49 69 . Bruce Wampold knyts till KRI Affektteori; Anknytningsteori; Affektiv neurovetenskap; Socialpsykologi; Buddhistisk psykologi; Trecirkelmodellen är en modell som används inom CFT. Det är en modell över hur vår hjärna och kropp fungerar, de system som styr våra beteenden, tankar och känslor: Trygghetssystemet ; Hotsystemet ; Utskandesystemet ; Källa: Christina Andersso Kursen omfattar - psykologiska och beteendemedicinska förklaringsmodeller på hälsa/ohälsa inkluderande psykosomatisk teoribildning - stressteori, neurofysiologi och vikten av autonom reglering - affektteori, anknytningsteori och mentalisering - kropp, varande, mening och reflexion som centrala begrepp för att förstå kropp-själ samverkan - terapeutiskt förhållningssätt och bemötande. Teorier som ligger till grund för mitt arbete är systemiskt tänkande, anknytningsteori, affektteori och det relationella arbetssättet. I mitt arbete blir det centralt att tänka relation, att utgå ifrån att våra relationer till viktiga personer som det viktigaste i livet och är det som präglar vårt mående Utbildningen vänder sig till personer som har djupgående teoretiska kunskaper i anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier samt god kännedom om familjehemsvård. För deltagande krävs socionomexamen , psykologexamen samt akdemisk påbyggnadsutbildning tex. psykoterapiutbildning, handledarutbildning

I detta whitepaper får du en ordentlig genomgång av begreppet self-compassion, dess uppkomst och betydelse samt vilken faktisk nytta tillämpandet av self-compassion har. Myter om begreppet tas upp och vi redogör för forskningsbasen av self-compassion utifrån bland annat neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori och affektteori Affektteori Anknytningsteori Kristeori Traumateori Nyfikenhetsposition -ej skam Anknytningssystemet icke aktiverat, optimerad mentaliseringskapacitet Anpassad struktur Trygghet här Johan Sundelin Ystad 2013. FFD Johan Sundelin 2011 Exempel på existentiella / interpersonella beho Affektteori Havnesköld & Risholm Mothander (2011) skriver att affekt-/emotionsteorin har utvecklats från Charles Darwin (1809-1882) och Silvan S. Tomkins (1911-1991). Anknytningsteori John Bowlby grundlade anknytningsteorin, som i dag anses vara en av de mest inflytelserik

Interventionerna för de mindre barnen är mera samspels- och anknytningsbetonade. Samtliga våra modeller är teoretiskt förankrade i anknytningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, systemteori, kognitiv beteendeteori, social inlärningsteori samt neuropsykologisk forskning. Vi lyfter ofta det salutogena och multisystemiska synsättet eras på affektteori, anknytningsteori och social inlärningsteori (Wirtberg et al., 2012). Samspelet mellan barn och pedagog/förälder filmas i ett par situationer av en Marte Meo- vägledare/terapeut i skolan och ibland även i hemmet (Wirtberg et al., 2012) Vidareutbildningen omfattade anknytningsteori, Sterns teori om barns självutveckling samt affektteori. Pedagogerna fick vägledning av en barnpsykolog varannan vecka, deltog i studiecirklar tillsammans och deltog i en föreläsning om psykisk ohälsa Jag är utbildad vid Lunds universitet och min grundutbildning är i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi. I mitt arbete har jag valt att fördjupa mig i en affektfokuserad psykodynamisk terapiform som heter ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) och som har sin grund i anknytningsteori och affektteori På svenska Popular Abstract in Swedish Barn till föräldrar med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp. Syftet med denna studie är att studera pedagogers utveckling som kompletterande anknytningsperson i relation till en tre-årig fortbildning.Fortbildnigen ägde rum samtidigt som pedagogerna arbetade och innehöll teorier om barns utveckling, nämligen anknytningsteori, affektteori samt.

I vårt arbete utgår vi ifrån ett systemiskt perspektiv som tar sin grund i modernare psykodynamiska utvecklingspsykologiska teorier såsom anknytningsteori, affektteori och teorier kopplade till mentalisering. Vårt sätt att arbeta i team möjliggör att vi både lär av varandra samt att våra olika erfarenheter och resurser tas till vara Den baseras på inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistiskt psykologi. Metoden har utvecklats de senaste 20 åren av prof. Paul Gilbert och Compassionate Mind Foundation i England Författaren tar hjälp av objektrelationsteori, anknytningsteori, affektteori samt teorier om hjärna, språk och mening för att förstå den kliniska processens möjligheter och risker. Det till synes vardagliga, det vi nästan inte tänker på för att det är så invant, kan ha avgörande betydelse för möjligheten att skapa erfarenheter som innebär hjälp för en annan människa Compassion focused therapy (CFT) (eller Compassionfokuserad terapi som det även kallas) är en relativt ny, interaktiv psykoteraimetod. Den baseras på inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistiskt psykologi. Metoden har utvecklats de senaste 20 åren prof. Paul Gilbert och Compassionate Mind Institute i England Om oss. Vi erbjuder CFT för enskilda, par och grupper. Helena och Monica är leg psykoterapeuter och utbildade handledare med flerårig utbildning av professor Paul Gilbert och dr Deborah Lee i CFT

2020, Flexband. Köp boken Anknytning i psykoterapi hos oss Dynamisk utvecklingspsykologi, sexualitet, köns- och identitetsutveckling, anknytningsteori, affektteori, mentalisering. Förväntade studieresultat: Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna - uppvisa kunskap om och förståelse a PAK är en etablerad behandlingsform som integrerar bl a affektteori, anknytningsteori, självpsykologi och kognitiv neurovetenskap. Metoden baseras på modern psykoterapiforskning och har i över 50 kontrollerade studier visat dokumenterat god effekt Christina beskriver CFT som en blandning av KBT och PDT. Det är en integrativ terapiform med bas i neurovetenskap evolutionsteori anknytningsteori affektteori och inlärningsteori men också i den österländska filosofin. Christina Andersson. Bild: Pieter ten Hoopen. Under senare år har Christinas eget liv mest handlat om compassion

Anna Amilon AB - Handledning & Anknytningsstödjande insatse

Video: Utvecklingsteorier Fröken Ninas psykologiklassru

Affektteori, neurobiologi (Tomkins, 1962; Damasio, 1999), affektiv neurovetenskap (Panksepp, 2009; Schore, 2009) och kroppsinriktade terapeutiska teorier är andra kunskaällor. Den har beskrivits som en terapimodell som söker sin teori, och inte minst neurovetenskaplig forskning har stärkt de kliniska erfarenheterna på senare år Det innebär att en av våra diplomerade föräldravägledare kommer hem till er vid fem-sex tillfällen för att prata om samspel och relation. Fokuset ligger på det goda samspelet, att se vad som fungerar och att göra mer av det. ICDP är baserat på bland annat anknytningsteori, affektteori och mentaliseringsteori ISTDP. Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) är en modern psykodynamisk terapiform som baseras på anknytningsteori och affektteori. Fokus ligger på att hjälpa dig att hantera de svåra känslor som gör att du fastnar i destruktiva beteenden och symtom Arbetet med föräldrarna och deras omsorgsförmåga kartlägger vi med hjälp av anknytningsteori, affektteori, samt grad av mentaliseringsförmåga. Föräldrarnas sammantagna grad av belastningar i vardagen kartläggs för att kunna bedöma om belastningarna är av tillfällig karaktär eller mer djupgående

Anknytningsteori - Gratis test (ambivalent, undvikande

AEDP är en psykoterapimodell som är läkningsorienterad, erfaranhetsbaserad, bygger på kunskaper inom anknytningsteori, affektteori och hjärnforskning i Anpassa AEDP är en anknytnings- och upplevelsebaserad terapiform, som har ett integrativt ramverk, baserat på aktuell forskning inom affektteori, anknytningsteori och neuropsykologi. Vi har bjudit in leg psykoterapeut Anna Christina Sundgren, att föreläsa om AEDP affektteori, anknytningsteori och intersubjektivitetsteori berörs på kursen Det lilla barnets normala . känslomässiga utveckling, samt förskolebarnets, skolbarnets och tonåringens utveckling presenteras och centrala begrepp redovisas ur olika teoretiska synvinklar. När utvecklinge Brittisk objektrelationsteori, affektteori och anknytningsteori har präglat mitt sätt att se på hur vi människor fungerar. Kontakt: 018 - 55 00 01 Leg. psykolo Behandlingsarbetet utgick från anknytningsteori, självutvecklingsteori, affektteori, systemteori och var inriktat på relationen förälder -barn, föräldrar emellan samt föräldrar individuellt i förhållande till vuxenanknytning

Jag tänker att den som vill kan på egen hand undersöka de teorier och personer som jag nedan nämner. Det finns ingen rangordning utan de finns i mitt medvetande just nu och är föränderliga över tid APT är en modern psykodynamisk terapiform som bland annat bygger på affekt- och anknytningsteori, med kognitiva inslag. Det innebär bland annat fokus på känslomässiga konflikter som påverkar våra livsmönster och kan skapa svårigheter, både i relation till oss själva och till andra Familjehemsutredningarna genomförs enligt Nya Kälvesten. Kälvestens intervjun är anpassad till BRA-FAM Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem, BBIC samt anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier Jag har gett handledning till enskilda och grupper i 30 år. Idag upptar det c:a 1/4 del av min arbetstid. Ett litet axplock av handledningsuppdrag är kognitiva terapeuter i öppenvården, dynamiska terapeuter inom psykiatrin, samverkande team inom somatiken, ungdomsgrupp och samtalsakuten inom Svenska Kyrkan, kuratorsgrupp inom somatiken, personalgrupp inom den psykiatriska öppenvården.

Kunskap om anknytningsteori, affektteori och barns självutveckling är eftersatt inom förskolan. Jag hoppas dessutom att resultaten, som pekar på vikten av långsiktighet, kan få betydelse inom socialtjänsten och psykiatrin CFT är en integrativ psykoterapiform med en gedigen bas i neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och inlärningsteori. Författarna förklarar vad compassion är, hur denna förmåga utvecklas och påverkar oss i relationen till andra och oss själva, samt vad brister i förmågan till compassion kan bero på och leda till

Terapiformen har hämtat inspiration från aktuell forskning i anknytningsteori, affektteori och neuropsykologi. Det här förhållningssättet inspirerar mer eller mindre allt mitt terapeutiska arbete. Jag är certifierad AEDP-terapeut, utbildad vid AEDP- institutet i New York När vi känner oss trygga, lugna och tillfreds i tillvaron kan vi tycka om oss själva i med- som i motgångar. CFT innehåller teorier från evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och neurovetenskap. Mindfulness ingår i denna terapiform. Läs mer om CFT hä Här förenades både terapiformer med en lång tradition som brittisk objektrelationsteori, självpsykologi och interpersonell psykoanalys samt nyare former som anknytningsteori och affektteori. Relationell psykoterapi bygger också på aktuell utvecklingspsykologisk forskning, neurobiologisk forskning och evidensbaserad psykoterapiforskning Tillsammans utgör ett relationellt förhållningssätt med anknytningsteori, affektteori och mentaliseringsteori utifrån psykodynamisk grund, de pelare som Tjust Behandlingsfamiljers behandlingsfilosofi vilar på. Vi erbjuder kraftigt förstärkt familjehemsvård i behandlingsfamiljer där en av föräldrarna i familjen är anställd på heltid Min teoretiska bakgrund är integrativt psykodynamisk och vilar på anknytningsteori, affektteori samt på hur den verkliga relationen som uppstår i mötet bär på förändringsmöjligheterna. Även handledning på hypnos-, uttryckande konst-, bildterapi samt EMDR-metodik, förutom det relationella hantverket erbjuds

KBT-terapiCompassionfokuserad terapi - Natur & KulturGP-System HB

- redogöra på en grundläggande nivå för psykodynamisk teori, anknytningsteori, affektteori och traumateori - beskriva på en grundläggande nivå de olika psykoterapimetoderna PDT, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy/ISTDP, Relationell psykoterapi och Mentaliseringsbaserad terapi/MB Affektfokuserad psykoterapi integrerar psykodynamisk terapi, affektteori, anknytningsteori och inlärningspsykologi. Parterapi Känslomässigt fokuserad parterapi, EFT, på engelskaEmotionally Focused Therapy for Couples, syftar till att öka den känslomässiga närheten, tryggheten och tilliten i parrelationen och att se det samspelsmönster som paret har fastnat i och hitta ett mer. 18/9 13-16 Anknytningsteori och neurobiologi Ann-Charlotte Edlund Eagle (2013) kap 2 & 4 Issroff 25/9 13-16 Anknytningsteori, objektrelationsteori och psykoterapeutisk process Ann-Charlotte Edlund Eagle (2013) kap 11 & 12 Kernberg (2015) Schore (2014) 2/10 13-16 Affektteori Ann-Charlotte Edlund Eagle (2013) kap 9 Ekman & Cordaro (2011 Budskapet i Compassion är att våra känslor ger oss information om det som är viktigt för oss. Här förklaras varför vi behöver medkänsla, vad som gör det så svårt och praktiska övningar visar hur vi kan utveckla medkänsla. Ta del av psykologiska teorier som förklarar hur hjärnan fungerar, läs om anknytningsteori och affektteori samt en introduktion till aktuella Compassion. Köp 'Anknytning i psykoterapi' nu. Anknytningsteorin förenas här med klinisk praktik. Camilla von Below förmedlar aktuell forskning, visar på bredden oc

Kognitiva Relationella Institutet-hur vi arbeta

Även terapier inriktade mot mentalisering och som utvecklats av forskare som Peter Fonagy (2004) har börjat användas inom konstnärligt inriktade terapier. Allan Schore har varit central för utveckling av Affect Regulation Theory, i vilken neurobiologisk forskning sammanfogas med affektteori, anknytningsteori och spädbarnsforskning Kunskapen bygger på hjärnforskning, kbt, affektteori, anknytningsteori och buddhism och har inslag av mindfulness. Om detta berättar Christina Andersson som är leg psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm Utgångs-punkten är kognitiv teori, affektteori, anknytningsteori och motivations teori. Utgångspunkten är sokratisk vilket innebär att arbetet utgår ifrån perspektivet att människan har svaren inom sig själv. Även behandling genom Par terapi för tydliggörande av automatiska tankar,. CFT är en integrativ psykoterapiform med en gedigen bas i neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och inlärningsteori Hur denna förmåga kan övas upp utgör kärnan i CFT. Behandlingsformen har sina rötter i kognitiv beteendeterapi och integrerar forskning och metoder från bland annat neurovetenskap, evolutionsteori, affektteori, anknytningsteori och den buddhistiska traditionen

arbetet med föräldragrupper. Anknytningsteori kan ge en förståelse för den evolutionära grunden i tidigt anknytningsbeteende och betydelsen av det nyfödda spädbarnets kompetens och dess beroende av omgivningen. Vikten av att lära barnet reglera inre känslotillstånd belyses genom affektteori och teori om affektreglering Hon utgår från relationella teorier, anknytningsteori och affektteori och riktar sig till alla som har anledning att fundera över hjälprelationens dynamik. Lotta Landerholm, leg psykoterapeut Föreläsning 284 öppen för alla mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr inkl moms - affektteori, anknytningsteori och mentalisering - kropp, varande, mening och reflexion som centrala begrepp för att förstå kropp-själ samverkan - terapeutiskt förhållningssätt och bemötand Däri ingår allmän systemteori, psykodynamiskt orienterad teori, inlärningsteori, traumateori, affektteori, anknytningsteori, teorier om mentalisering och neurovetenskapliga teorier. Kursen går igenom generella psykoterapeutiska teorier och metoder såsom bedömning inför psykoterapi och professionell utveckling,. KBT Svealand utbildningscenter anordnar utbildningar för personal inom så kallade människovårdande arbeten. Socionomer, läkare, beteendevetare m f

 • Superhjälte kvinna.
 • Graviditetspenning undersköterska.
 • Topsafe takpapp pris.
 • Astrologi födelsetid.
 • Frågeställning engelska rapport.
 • Komma in på juristprogrammet med dåliga betyg.
 • Depotgeschäft wikipedia.
 • Ssr saco.
 • Nancy carell filmer och tv program.
 • Blodtransfusion aggregat.
 • Gräsmatta.
 • Mornington på nybrogatan.
 • Alchemist symbol for copper.
 • Minnekonto facebook.
 • P2p4u sport live.
 • Biggest yacht in the world 2017.
 • Silhuetter stad.
 • Natalie portman.
 • Hur ofta är det fullmåne.
 • Eluttag israel.
 • Stansted airport map.
 • Kobent ont i knäna.
 • Eu pall krage mått.
 • Ont i käkfästet.
 • Köpa benzo.
 • Battlescribe 40k 8th edition app.
 • Mr moneyball.
 • Mordstatistik malmö.
 • Nokardiose diagnostik.
 • Bevittning av namnteckning gåvobrev.
 • Anatomie mensch bauchspeicheldrüse.
 • Bio i lindesberg.
 • Bygga skjutgrind trä.
 • Kindertanz esslingen.
 • Referens hyresvärd/brf.
 • Flyg stockholm goa indien.
 • Cs go faceit points.
 • Guten tag italienisch.
 • Rolex oyster perpetual.
 • Norra ängby skola matsedel.
 • Tangentbordsträning app.